Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Le blog d'Yves Daoudal - Page 4

 • Sainte Catherine

  Extraits des vêpres byzantines (stichères et doxastikon), par Théodore Vassilikos.

  …Ἀμήν.

  …Amen.

  Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου, εἰσάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ εἰσάκουσόν μου, Κύριε.

  Seigneur j’ai crié vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur ; Seigneur j’ai crié vers toi exauce-moi, entends la voix de ma supplication quand je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. (Psaume 140)

  Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινὴ εἰσάκουσόν μου, Κύριε.

  Que s’élève ma prière comme l’encens devant toi, et l’élévation de mes mains comme le sacrifice vespéral ; exauce-moi Seigneur. (Psaume 140)

  Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

  Depuis la veille du matin jusqu’à la nuit, depuis la veille du matin. Israël espère en le Seigneur. (Psaume 129, 6)

  Σήμερον τέρπεται πόλις η Αλεξάνδρεια, τά σπάργανά σου Μάρτυς, εν τώ θείω ναώ σου, κατέχουσα προφρόνως, διό καί ημείς, ευσεβώς εορτάζομεν, Αικατερίνα τήν μνήμην σου τήν σεπτήν, υπερεύχου τών τιμώντων σε.

  En ce jour se réjouit la ville d'Alexandrie qui fut le berceau de ton enfance et possède ton temple divin ; c'est pourquoi nous aussi, nous fêtons avec foi, Catherine, ta mémoire sacrée ; intercède pour les fidèles qui te vénérent.

  Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.

  Car la miséricorde est auprès du Seigneur, et une abondante rédemption est en lui, et c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. (Psaume 129)

  Αικατερίνης τήν μνήμην νύν εορτάσωμεν, αυτή γάρ όντως πάσας, τού εχθρού τάς δυνάμεις, εν λόγω τε καί έργω, καθείλε στερρώς, καί Pητόρων τήν ένστασιν, Αλλά δεήσεσι ταύτης ρύσαι ημάς, ο Θεός εκ τών αιρέσεων.

  Fidèles, célébrons la mémoire de Catherine en ce jour ; par sa parole et son action elle fut capable de détruire en effet la puissance de l'ennemi et l'opposition des rhéteurs. Par ses prières, ô notre Dieu, délivre-nous des hérésies.

  Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

  Louez le Seigneur, toutes les nations, louez-le, tous les peuples. (ps 116)

  Χαίροις πανένδοξε Μάρτυς Αικατερίνα σεμνή, εν τώ Σινά γάρ όρει, εν ώ είδε τήν βάτον, Μωσής μη φλεγομένην, εν τούτω Χριστός, τό θεάρεστον σκήνός σου, νύν μεταθείς σε φυλάττει έως καιρού, τής δευτέρας παρουσίας αυτού.

  Salut, Catherine, martyre illustre et vénérée, car sur le mont Sinaï, là où Moïse a vu le buisson inconsumé, le Christ a fait porter l'enveloppe de ton corps et te garde jusqu'au temps de sa seconde venue.

  Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι,

  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,

  (Doxastikon)

  Χαρμονικῶς τῇ πανηγύρει, τῆς θεοσόφου Μάρτυρος Αἰκατερίνης, συνδράμωμεν ὦ φιλομάρτυρες, καὶ ταύτην τοῖς ἐπαίνοις, ὡς ἄνθεσι καταστέψωμεν· Χαίροις βοῶντες αὐτῇ, ἡ τῶν φληνάφων Ῥητόρων, τὴν θρασυστομίαν ἐλέγξασα, ὡς ἀπαιδευσίας ἀνάπλεων, καὶ τούτους πρὸς πίστιν θείαν χειραγωγήσασα· Χαίροις ἡ τὸ σῶμα πολυπλόκοις βασάνοις ἐκδοῦσα, δι' ἀγάπην τοῦ Ποιητοῦ σου, καὶ μὴ καταβληθεῖσα, ὡς ἄκμων ἀνάλωτος· Χαίροις ἡ ταῖς ἄνω μοναῖς, ἀντάξια τῶν πόνων εἰσοικισθεῖσα, καὶ δόξης αἰωνίου κατατρυφήσασα, ἧς ἐφιέμενοι οἱ ὑμνῳδοί σου, τῆς ἐλπίδος μὴ ἐκπέσοιμεν.

  A la fête de Catherine la sage-en-Dieu, amis des martyrs, accourons joyeusement, de nos éloges comme de fleurs la couronnant et lui disant : Salut, toi qui réfutas l'insolent bavardage des rhéteurs et les menas de l'ignorance vers la divine foi ; salut, toi qui, par amour du Créateur, livras ton corps aux multiples tourments et résistas comme une enclume sans te laisser broyer ; Salut, toi qui méritas par tes peines les demeures d'en-haut pour y jouir de la gloire éternelle, cet objet de nos désirs : puisse l'espoir de tes chantres ne pas être déçu !

 • Mozart

  Parmi les lettres de Mozart, l’une des plus belles est la dernière qu’il adressa à son père malade, où il écrivait notamment :

  « Même si j'ai pris l'habitude de toujours m'imaginer le pire — car la mort - à proprement parler - est le vrai but final de notre vie, je me suis donc, depuis quelques années, à tel point familiarisé avec ce vrai meilleur ami de l'Homme que son image n'a plus rien d'effrayant pour moi, mais plutôt quelque chose de très rassurant et consolateur ! (…) Je ne me couche jamais pour dormir sans me rappeler que peut-être - aussi jeune que je sois - je ne serai peut-être plus là le lendemain - et assurément aucun de ceux qui me connaissent ne pourra dire que je suis maussade ou triste dans mon comportement - et pour cette béatitude je remercie tous les jours mon Créateur et je souhaite la même à tous mes semblables. »

  Le Mozarteum de Salzbourg vient de publier la photo de cette lettre, qui est en allemand mais commence par « Mon tres cher Père ». Voici l’adresse, entièrement en français…

  Capture d’écran 2020-11-24 à 11.33.49.png

  À Monsieur, Monsieur Leopold de Mozart, maitre de la Chapelle de S.A.R. à Salzbourg

 • Au Tennessee

  La Cour d’appel du Tennessee, aux Etats-Unis, confirme la loi votée en juillet qui interdit les avortements « si le médecin sait que la patiente cherche à se faire avorter en raison de la race ou du sexe de l’enfant ou d’un diagnostic ou d’un dépistage indiquant la trisomie 21 ».

  Cette décision rend l’interdiction immédiatement applicable. Le gouverneur Bill Lee a écrit sur Twitter : « Chaque vie est précieuse et chaque enfant a une dignité humaine inhérente. Notre loi interdit l’avortement basé sur la race, le sexe ou le diagnostic de trisomie 21 de l’enfant et la décision de la Cour sauvera des vies. Protéger les plus vulnérables du Tennessee vaut la peine de se battre ».

  Mais les militants de la culture de mort ont immédiatement déposé une nouvelle requête, auprès d’un juge fédéral…

 • Chronique de la dictature

  Le PDG de la principale compagnie aérienne australienne, Qantas, annonce que pour prendre l’avion il sera obligatoire de présenter un certificat de vaccination contre la covid-19 dès que le vaccin sera disponible.

  Il ajoute que cette exigence deviendra sans doute courante.

  Eh bien on ne prendra plus l’avion. Et au moins ça fera plaisir à Greta (la seule Suédoise masquée)…

 • Chronique des cinglé·e·s

  Les chefs de l’armée de Terre d’Argentine ont jusqu’au 30 novembre pour adresser au ministère leurs rapports sur le respect du décret du 4 septembre.

  Ce décret impose un quota de 1% de personnes travesties, transsexuelles et transgenres dans toutes les institutions de l’Etat.

  Et si on ne les trouve pas, on oblige des soldats à jouer les drag-queens ?

 • N'oubliez pas !

  Screenshot_2020-11-24 (3) Facebook.png

 • Saint Chrysogone

  Cardinal Schuster :

  Il est évident que la liturgie romaine traditionnelle a été comme étouffée par les fêtes nouvelles ajoutées depuis le XVIe siècle, fêtes qui, à Rome, ont une importance très inférieure à celle des fêtes écrites antérieurement en caractères de sang dans ses fastes hagiographiques. Le fait est qu’en ce jour la messe et la station en l’honneur du martyr Chrysogone sont pratiquement supprimées par l’office de saint Jean de la Croix, lequel, d’ailleurs, n’est même pas mort à cette date (14 décembre 1591).

  Voici la notice du bienheureux cardinal Schuster sur saint Chrysogone (cité au canon de la messe après saint Laurent).

  Chrysogone, appelé par les Grecs Megalomartyr (Grand Martyr), semble être un martyr d’Aquilée, qui, dès le IVe siècle, eut une basilique à Rome, comme pour conserver le souvenir de sa résidence à cet endroit du Transtévère.

  Dans les cimetières suburbains, on ne rencontre aucune trace de culte en relation avec un souvenir funéraire de ce Saint ; il faut donc en conclure qu’il ne s’agit pas d’un martyr romain. Cependant Chrysogone fait partie de cette série de martyrs considérés comme romains à cause de leur culte établi dès l’antiquité dans l’une des basiliques de la Ville.

  Il semble que le titulus Chrysogoni remonte au IVe siècle ; tout au moins la base de la statue du Bon Pasteur, retrouvée en ce lieu au XVIIe siècle, peut aisément être attribuée à cette époque.

  II y a quelques années, on retrouva l’ancienne abside et une partie du transept du titulus, dont le niveau primitif correspond à peu près à celui de l’antique excubitorium des gardes, lequel remonte au IIe siècle. L’inscription que transcrivirent les anciens auteurs de recueils épigraphiques est remarquable : In throno sancti Chrysogoni.

  SEDES • CELSA • DEI • PRAEFERT • INSIGNIA • CHRISTI
  QVOD • PATRIS • ET • FILII • CREDITVR • VNVS • HONOR
  Les emblèmes du Christ resplendissent sur le trône même du Tout-Puissant,
  parce qu’au Père et au Fils est due une même adoration.

  La mosaïque devait sans doute représenter l’étimasie habituelle ; quant aux vers, ils trahissent une préoccupation anti-arienne.

  Le nom de Chrysogone est entré dans les diptyques romains du Canon, ce qui nous garantit la faveur dont jouissait dans l’antiquité le culte de ce martyr, dont l’image en mosaïque, avec le nom CHRYSOGONUS, apparaît aussi à Ravenne, tant sur la voûte de la chapelle épiscopale de saint Pierre Chrysologue, que dans la théorie de saints qui orne la nef de Saint-Martin in caelo aureo (Saint-Apollinaire-le-Neuf).

  La messe In virtute est du commun, sauf les collectes qui sont spéciales.

  Collecte. — « Seigneur, exaucez nos supplications, afin que, nous reconnaissant coupables, nous soyons délivrés de nos iniquités, grâce à l’intercession de votre bienheureux Martyr Chrysogone. »

  L’antique discipline de l’Église, durant les trois premiers siècles, reconnaissait aux confesseurs et aux martyrs détenus dans les prisons le privilège d’intercéder auprès de l’évêque, et d’obtenir en faveur des pénitents publics une rémission de leur peine, ou leur rentrée dans la communion de l’Église. Aux martyrs déjà couronnés par Dieu dans le ciel, la liturgie attribue la même prérogative. Leur sang, en vertu de celui du Christ pour qui il fut répandu, peut laver, non seulement leurs taches personnelles, mais aussi celles des fidèles qui recourent à leur intercession.

  Selon la liste des évangiles de Wurzbourg, aujourd’hui le texte assigné pour la messe stationnale était tiré de saint Jean (15, 17-25) : Hæc mando vobis, ut diligátis ínvicem… Quia ódio habuérunt me gratis, que nous avons déjà rapporté pour la fête des saints Simon et Jude le 28 octobre.

  Pour cette fête, les Sacramentaires assignent une préface propre.

  Postcommunion. — « Que par la participation à votre sacrement, Seigneur, nous soyons purifiés de nos fautes cachées et délivrés des pièges de nos ennemis. »

  De quels ennemis s’agit-il ici ? D’ennemis visibles, à l’époque où l’empire romain était attaqué de tous côtés par les barbares, ou bien des assauts des démons ? Nous pouvons aussi envisager comme probable la signification matérielle de ce combat, et c’est pourquoi aujourd’hui la sainte liturgie demande pour nous au Seigneur une double grâce : dans nos âmes, la purification de toute faute ; et, au dehors, échapper à un châtiment semblable à celui que Dieu infligea autrefois, par la main des Barbares et de cet Attila qui s’attribuait à lui-même le nom de fléau de Dieu : flagellum Dei.

  695px-Chrysogonus.jpg

  Saint Chrysogone sur une mosaïque de la chapelle épiscopale de Ravenne.

  Polycarp,_Vincent,_Pancras_and_Chrysogonus.jpg

  Saint Chrysogone sur une mosaïque de Saint-Apollinaire-le-Neuf (le premier à droite).

 • MDR

  EnaR-A7XYAABkUZ.jpg

 • “Complotisme”

  C’était dans l'émission “Pièces à conviction », le 18 novembre, sur France 3, à propos du Rivotril donné dans les Ehpad (où il est normalement interdit).

  "Quand on a reçu ces directives, ça nous a choqués, témoigne Sandra Rotureau, cadre de santé, de se dire que là, on ne donnait aucune chance aux personnes âgées de s'en sortir. Quand une personne âgée n'est pas hospitalisée et qu'ensuite, ce qu'on lui propose, c'est une sédation dès l'instant qu'elle va présenter une détresse respiratoire... ma première réaction, se rappelle-t-elle, ça a été : on nous demande de faire une euthanasie passive auprès de nos résidents." 

  Ailleurs qu'à Buzançais, une médecin d'Ehpad public partage, à visage caché, "un sentiment d'horreur". Alors qu'elle estime ne pas avoir "le droit de prescrire quelque chose qui pourrait soigner les personnes si elles étaient atteintes", elle est "autorisée à les faire partir... en douceur". 

  "On a abrégé les souffrances des gens. Moi, j'appelle ça l'euthanasie, poursuit-elle, extrêmement choquée. Qu'on ait osé nous demander de piquer nos patients pour les faire partir plus vite, c'est insupportable."

 • Histoire belge

  Annelies Verlinden, ministre belge de l’Intérieur, menace d’envoyer la police vérifier qu’on ne célèbre pas Noël en famille :

  « Si nécessaire, en cas de nuisances sonores par exemple, la police sonnera aux portes. Mais, entrer dans les maisons n’est pas une priorité. La loi ne le permet d’ailleurs pas non plus. »

  On ne voit pas comment pourrait être une priorité ce que la loi ne permet pas…

  Et ces gens-là osent donner des leçons d’« état de droit »…