Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

 • Saint André

  Extraits des vêpres byzantines, par Théodore Vassilikos.

  Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου, εἰσάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ εἰσάκουσόν μου, Κύριε.

  Seigneur j’ai crié vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur ; Seigneur j’ai crié vers toi exauce-moi, entends la voix de ma supplication quand je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. (Psaume 140)

  Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινὴ εἰσάκουσόν μου, Κύριε.

  Que s’élève ma prière comme l’encens devant toi, et l’élévation de mes mains comme le sacrifice vespéral ; exauce-moi Seigneur. (Psaume 140)

  Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

  Depuis la veille du matin jusqu’à la nuit, depuis la veille du matin. Israël espère en le Seigneur. (Psaume 129, 6)

  Ὁ τῷ Προδρόμου φωτὶ μεμορφωμένος, ὅτε τὸ ἀπαύγασμα τὸ ἐνυπόστατον, τῆς πατρικῆς δόξης ἔφανεν, ἀνθρώπων γένος, δι' εὐσπλαγχνίαν σῶσαι βουλόμενος, τότε πρῶτος Ἔνδοξε, τούτῳ προσέδραμες, καταυγασθεὶς τὴν διάνοιαν, τελειοτάτῃ, μαρμαρυγῇ αὐτοῦ τῆς Θεότητος· ὅθεν καὶ κήρυξ καὶ Ἀπόστολος, χρηματίζεις Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ὃν ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

  Te conformant à la lumière du Précurseur, lorsque le Reflet personnifié de la gloire paternelle est apparu pour sauver, en sa miséricorde, le genre humain, alors, tu es accouru le premier vers lui, illustre André, dont l'esprit fut éclairé par la parfaite splendeur de sa rayonnante divinité ; c'est pourquoi tu fus l'apôtre, le héraut du Christ notre Dieu : prie-le de sauver et d'illuminer nos âmes.

  Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.

  Car la miséricorde est auprès du Seigneur, et une abondante rédemption est en lui, et c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. (Psaume 129)

  Ὁ τῆς Προδρόμου φωνῆς ἐνηχημένος, ὅτε ὁ πανάγιος Λόγος σεσάρκωται, ζωὴν ἡμῖν παρεχόμενος, καὶ σωτηρίαν, τοῖς ἐπὶ γῆς εὐαγγελιζόμενος, τότε τούτῳ Πάνσοφε, κατηκολούθησας, καὶ σεαυτὸν ἀκροθίνιον, καὶ παναγίαν, ὡς ἀπαρχὴν αὐτῷ καθιέρωσας· ὃν καὶ ἐπέγνως καὶ ἐμήνυσας, τῷ συγγόνῳ τῷ σῷ τὸν Θεὸν ἡμῶν, ὃν ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

  Toi qui avais entendu la voix du Précurseur, lorsque le Verbe très-saint s'incarna pour nous faire le don de la vie et porter sur terre la bonne nouvelle du salut, alors, l'ayant suivi, tu t'es consacré à lui comme saintes prémices et premier de ses fruits ; l'ayant reconnu, tu révélas à ton frère notre Dieu : prie-le de sauver et d'illuminer nos âmes

  Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

  Louez le Seigneur, toutes les nations, louez-le, tous les peuples. (ps 116)

  Ὁ τῷ ἐκ στείρας βλαστήσαντι φοιτήσας, ὅτε ὁ Παρθένιος τόκος ἀνέτειλε, τῆς εὐσεβείας Διδάσκαλος, καὶ σωφροσύνης, ὑποδεικνύων τὴν καθαρότητα, τότε σὺ θερμότατος, τῆς ἀρετῆς ἐραστής, Ἀνδρέα μάκαρ γεγένησαι, τὰς ἀναβάσεις, ἐν σῇ καρδίᾳ διατιθέμενος, καὶ ἀπὸ δόξης πρὸς τὴν ἄφραστον, ἤρθης δόξαν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ὃν ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

  Toi le disciple de celui qui d'un sein stérile fut le fruit, lorsque le Fils de la Vierge se leva, lui le Maître enseignant la piété, la totale sagesse, la pureté, alors, en fervent ami de la vertu, en ton cœur tu disposas les degrés pour t'élever, bienheureux André, de gloire en gloire jusqu'à l'ineffable splendeur du Christ notre Dieu : prie-le de sauver et d'illuminer nos âmes.

  Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι

  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit

  (Doxastikon)

  Τὴν τῶν ἰχθύων ἄγραν, καταλιπὼν Ἀπόστολε, ἀνθρώπους σαγηνεύεις, καλάμῳ τοῦ κηρύγματος, χαλῶν ὥσπερ ἄγκιστρον, τῆς εὐσεβείας τὸ δέλεαρ, καὶ ἀνάγων ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆς πλάνης, τὰ ἔθνη ἅπαντα, Ἀνδρέα Ἀπόστολε, τοῦ Κορυφαίου ὁμαίμων, καὶ τῆς οἰκουμένης ὑφηγητὰ διαπρύσιε, πρεσβεύων μὴ ἐλλίπῃς ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν ἐν πίστει καὶ πόθῳ εὐφημούντων πανεύφημε, τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου.

  Abandonnant la pêche des poissons, ce fut les hommes que tu pris avec la canne de la divine prédication et l'hameçon de la foi, illustre Apôtre qui repêchas du gouffre de l'erreur l'ensemble des nations. Toi le frère du Coryphée, dont la voix retentit pour instruire le monde entier, André, ne cesse pas d'intercéder pour nous, les fidèles célébrant de tout cœur ta sainte mémoire.

 • Premier dimanche de l’Avent

  Allelúia, allelúia. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam : et salutáre tuum da nobis. Allelúia.

  Alléluia, alléluia. Faites-nous voir votre miséricorde, Seigneur, et donnez-nous votre Sauveur. Alléluia.

  Le verset de l’alléluia, dans le mouvement de l’Avent, demande à Dieu de nous envoyer son Sauveur, et dans le premier stique le mot « miséricorde » est ici un synonyme. C’est la divine miséricorde qui s’incarne pour nous sauver.

  Il s’agit d’un verset du psaume 84, qui est tout entier un psaume de l’Avent et de Noël. Et d’un verset qui, avec celui qui le précède, fait partie à chaque messe des prières au bas de l’autel, qui sont aussi un « avent ».

  La belle mélodie de cet alléluia, tout empreinte de paix et de joie intérieure, est chantée pour la première fois de l’année liturgique. On l’y retrouvera tout au long, car c’est sans doute la plus utilisée.

   

 • La “réforme” liturgique

  Le premier dimanche de l’Avent de l’an dernier, j’avais commencé une série d’articles sur la « réforme » liturgique, sous le titre « Il y a 50 ans », puisque c’est le premier dimanche de l’Avent 1969 qu’elle était mise en œuvre et rendue obligatoire.

  J’avais mis un lien à tous ces articles en haut de la colonne de gauche de ce blog. L’année du cinquantenaire se termine aujourd’hui. J’ai réuni tous les articles dans un document PDF que l’on peut télécharger en haut de la colonne de droite.

 • Persécutions

  En Egypte.

  Le 26 novembre, des groupes musulmans ont attaqué à coups de pierres et de cocktails Molotov l’église, des maisons et des magasins coptes à al Barcha, dans le gouvernorat de Minya. Certaines boutiques ont ensuite été saccagées. Une femme a été hospitalisée suite aux brûlures subies dans l’incendie de sa maison. Le prétexte était un texte d’un jeune copte sur Facebook, considéré comme offensant envers l’islam. Une centaine de personnes ont été arrêtées, dont… 35 coptes. Le gouverneur a aussitôt convoqué une de ces réunions de conciliation qui suivent immanquablement les attaques. Où assaillants et victimes sont mis sur le même plan et sermonnés de la même façon. On note toutefois que le gouverneur a demandé aux imams de prêcher sur les thèmes de la coexistence et de la tolérance…

   

  Au Pakistan

  Une jeune chrétienne, Sheeza Maqsood, 16 ans, de Bismillahpur (Faisalabad, Pendjab) a réussi à s’enfuir de chez son « mari » musulman pour rejoindre sa famille. Le 28 septembre, elle avait été kidnappée chez elle sous la menace d’une arme à feu, devant sa mère et sa jeune sœur, par trois musulmans qui l’avaient emmenée dans une maison isolée et l’avaient violée. Trois jours après elle avait été amenée à la mosquée, convertie à l’islam et « mariée » sous la menace d’une arme, et de voir tués son père et ses frères. Puis elle fut séquestrée chez son « mari », qui la violait tous les jours. Elle essaya plusieurs fois de s’enfuir, mais elle était chaque fois reprise. Jusqu’au jour où le « mari » oublia son téléphone portable. Sheeza appela aussitôt l’un de ses frères, et elle s’enfuit avec lui. Elle est retournée dans sa famille, qui demande la protection de la police parce qu’elle est l’objet de multiples menaces de mort…

   

  En Indonésie

  Quatre chrétiens ont été tués par des islamistes sur l’île de Sulawesi. Des hommes armés de sabres et d’armes à feu ont attaqué le village de Lembantongoa, ils ont mis le feu à plusieurs maisons, dont une où il y avait un rassemblement de prière. Un homme a été poignardé, un autre décapité, un autre égorgé, le quatrième brûlé vif dans sa maison. Selon les autorités, les responsables sont des membres des Moudjahidine de l’Est de l’Indonésie, un des groupes affiliés à l’Etat islamique.

 • De la Sainte Vierge le samedi

  Bonus regéndæ castitátis pudor est comes. Hic primus, in ipso cognitiónis ingréssu, Dómini Matrem comméndat legéntibus, et tamquam testis lócuples, dignam quæ ad tale munus eligerétur, ástruit; quod in cubículo, quod sola, quod salutáta ab Angelo tacet, et mota est in intróitu eius, quod ad virílis sexus spéciem peregrínam turbátur aspéctus Mariæ in sabbato Vírginis. Itaque, quamvis esset húmilis, præ verecúndia tamen salutántem non resalutávit, nec ullum respónsum rétulit, nisi ubi de suscipiénda Dómini generatióne cognóvit ; ut qualitátem efféctus dísceret, non ut sermónem reférret.

  La pudeur a sa place bien marquée dans la conduite d’une vie chaste. Dès l’abord, elle fait découvrir aux lecteurs qu’il s’agit bien de la Mère du Seigneur et, telle un témoin autorisé, elle montre Marie digne d’être élue à une si haute fonction. En effet, la Vierge se tient dans la chambre secrète, et s’y tient seule ; saluée par l’ange, elle ne dit mot ; à son entrée, elle se trouble, son attitude trahit l’émotion à l’apparition insolite d’un être masculin. Aussi, malgré sa déférence, la pudeur la retient-elle de rendre le salut ; elle ne donne aucune réponse, avant d’apprendre qu’elle mettra au monde le Seigneur et alors, c’est pour interroger sur la réalisation de l’événement, non pour donner la réplique.

  Saint Ambroise, Livre des Offices, I, 18, lecture des matines.

 • La FNAC n'est pas une église

  128173317-1100968033692635-8855614430532763403-o.jpg

  (Vu sur le Salon Beige)

 • Aux Etats-Unis

  La Cour suprême des Etats-Unis, par cinq voix contre quatre, a donné raison au diocèse de Brooklyn, rejoint par deux synagogues, qui contestaient la décision du maire de New York Andrew Cuomo de limiter le nombre des fidèles dans les lieux de culte à 10 personnes dans les zones rouges, 25 dans les zones orange (et la moitié de la capacité dans les zones jaunes).

  Deux requêtes identiques (provenant de Californie et du Nevada) avaient été rejetées par la Cour suprême l’été dernier. C’était encore le temps de Ruth Bader Ginsburg. Que Trump a remplacé par une catholique. Je crois qu’on n’a pas fini de remercier Donald Trump pour ses nominations (pas seulement à la Cour suprême, mais de centaines de juges dans tout le pays).

  La Cour suprême a expliqué que l’ordonnance de Cuomo ne paraît pas être neutre, mais qu’elle vise plutôt à « mettre à part les lieux de culte pour un traitement particulièrement sévère ». Par exemple, bien qu'une synagogue ou une église dans une zone rouge soit limitée à 10 personnes par service, il n'y a pas de limite au nombre de personnes qu'une entreprise « essentielle » à proximité peut admettre – ce qui peut inclure l'acupuncture ou un terrain de camping. Comme l'ordonnance n'est pas neutre, a poursuivi la Cour, elle a été soumise au test constitutionnel le plus strict. Or elle a échoué à ce test, car l'ordonnance est trop large. Il n'y a aucune preuve que ces synagogues et églises aient contribué aux épidémies, et d'autres règles moins restrictives auraient pu être utilisées à la place - comme fonder la fréquentation maximale sur la taille de l'installation. Et si les restrictions sont appliquées, a ajouté la Cour, elles entraînent un préjudice permanent pour les personnes qui ne peuvent pas assister aux offices et pour qui une transmission sur internet ne constitue pas un substitut adéquat.

  (On remarquera que le catholique John Roberts, président de la Cour suprême, dont on ne sait jamais de quel côté il va pencher, est tombé une fois encore du mauvais côté...)

 • Le mensonge du jour

  Ou plutôt l'un des nombreux mensonges du jour... C'est dans un titre de la Tribune de Genève, à propos des stations de ski :

  La Suisse est bien seule à vouloir ouvrir ses pistes

  On mesure là le dépit des journalistes helvètes de la pensée unique. Comme les valets du mondialisme mortifère Merkel, Macron et Conte, ils considèrent que la Suisse aussi devrait se priver des recettes du tourisme de montagne. Et ils dénoncent leur propre pays comme celui qui fait cavalier seul en pleine catastrophe pandémique…

  En réalité, c’est la France, l’Allemagne et l’Italie qui sont les seuls à fermer les pistes. Merkel ose se poser comme la vertueuse qui demande une interdiction dans toute l’UE, sachant pertinemment que c’est impossible puisque sa position est très minoritaire. On pourra faire du ski en Autriche, en Slovénie, en Slovaquie, en Pologne, en Suède, en Norvège, en Finlande, mais aussi en Espagne et en Andorre…

  L’Allemagne n’a pas grand-chose à perdre de l’interdiction, puisque les Allemands vont essentiellement en Autriche ou dans les ex-pays de l’Est.

  Mais la décision française est une ignominie de plus. Macron détruit sciemment, en plus de tout le reste, tout un pan de l’économie touristique française. Et, hélas, sans doute durablement. Parce que de nombreux Français vont découvrir qu’il y a des domaines skiables ailleurs, magnifiques aussi et moins chers…

 • La réponse d’Orbán à Soros

  George Soros ayant publié un texte demandant instamment à l’UE de tenir bon face à la Pologne et à la Hongrie, car « la manière dont elle répondra à la défiance Orbán-Kaczyński sera déterminante quant à sa capacité à survivre en tant que société ouverte fidèle à ses valeurs fondatrices », Viktor Orbán a répondu par un texte où il règle les comptes pour de bon. Un texte qualifié de paranoïaque et d’antisémite par le Nouvel Observateur, ce qui montre qu’il a fait mouche, car on n’y trouve absolument rien de tel. (C’est Soros qui dans son texte souligne qu’il est juif, comme si ça avait un rapport avec la situation.) - Traduction officielle.

   

  L’Europe ne peut pas faire allégeance au réseau Soros

  Réponse à l’article de George Soros

  Nombreux sont ceux qui pensent que le chef du gouvernement d’un pays n’a pas à débattre avec George Soros. Pour eux, Soros est un délinquant économique, qui a gagné son argent par la spéculation, par la ruine de millions de personnes, et même par le chantage exercé sur rien moins que des économies nationales. Tout comme les gouvernements ne peuvent pas discuter avec des terroristes, les chefs de gouvernement ne peuvent pas non plus débattre avec des délinquants économiques.

  J’y suis tout de même contraint aujourd’hui, parce que George Soros, le milliardaire spéculateur d’origine hongroise, a publiquement imparti des ordres aux dirigeants de l’Union européenne dans un article paru le 18 novembre sur le site dénommé Project Syndicate, dans lequel il leur intime de punir sévèrement les Etats-membres qui se refusent à s’intégrer dans un empire européen global et unifié sous la bannière de la société ouverte.

  Tout au long de l’histoire, ce sont toujours les nations qui ont donné sa force à l’Europe. Bien que les nations formant l’Europe soient d’origines diverses, les racines communes de notre foi les ont réunies. Le modèle de la famille reposant sur la tradition judéo-chrétienne a été le fondement de nos communautés. C’est la liberté chrétienne qui a assuré la liberté de la réflexion et de la culture et a créé une concurrence bénéfique entre les nations de l’Europe. Le mélange vertueux des différences a fait de l’Europe, pendant des siècles, la force motrice du monde.

  Toutes les tentatives visant à chercher à unifier l’Europe sous l’égide d’un empire ont échoué. C’est pourquoi l’expérience historique nous fait dire que l’Europe ne sera de nouveau grande que lorsque ses nations le seront également, et qu’elles sauront résister à toute tentative impériale.

  Des forces puissantes sont de nouveau à l’œuvre pour faire disparaître les nations européennes et unifier le continent sous l’égide d’un empire global. Le réseau Soros, qui imprègne de toute part la bureaucratie européenne et les élites politiques, travaille depuis des années à faire de l’Europe un continent d’immigration. Aujourd’hui, le plus grand danger qui menace les Etats de l’Union européenne est représenté par le réseau Soros et la société ouverte, employés à promouvoir l’élimination des cadres nationaux. Les objectifs du réseau sont clairs : au travers de l’accélération de la migration, créer une société ouverte multiculturelle et ethniquement mélangée, démanteler les processus de décision nationaux et les remettre entre les mains des élites globalisées.

  Lire la suite

 • Pologne et Hongrie

  Les Premiers ministres hongrois Viktor Orbán et polonais Mateusz Morawiecki se sont rencontrés hier à Bruxelles et ont signé une « proposition commune » pour sortir de l’impasse budgétaire.

  On en trouvera le texte ici. En anglais. On se souvient avec nostalgie du temps pas si ancien où un tel texte aurait été forcément en français…

  La proposition est celle d’un « processus à deux volets ». D’une part, mettre en œuvre l’accord de juillet tel qu’il a été signé par tous les Etats membres, avant que soit ajoutée la clause de conditionnalité. D’autre part, discuter au Conseil européen de l'opportunité d'établir un lien entre l'état de droit et les intérêts financiers de l'Union. Si l’on décide d’établir ce lien, alors il faudra convoquer une conférence intergouvernementale pour négocier la modification nécessaire du traité européen.

  Le texte se termine ainsi : « Nous avons décidé d'aligner nos positions sur ces questions. Ni la Pologne, ni la Hongrie n'acceptera une proposition jugée inacceptable par l'autre. »

  On remarquera que la Pologne et la Hongrie donnent ici une véritable leçon d’état de droit : respect de ce qui a été signé, et des traités.

  Naturellement, les « sources diplomatiques européennes » laissent entendre anonymement que la proposition est irrecevable et que la Pologne et la Hongrie s’enfoncent encore davantage dans leur isolement…