Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

La Sainte Trinité

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Δεῦτε λαοί, τὴν τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν, Υἱὸν ἐν τῷ Πατρί, σὺν ἁγίῳ Πνεύματι· Πατὴρ γὰρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Υἱόν, συναΐδιον καὶ σύνθρονον, καὶ Πνεῦμα ἅγιον ἦν ἐν τῷ Πατρί, σὺν Υἱῷ δοξαζόμενον, μία δύναμις, μία οὐσία, μία Θεότης, ἣν προσκυνοῦντες πάντες λέγομεν· Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ τὰ πάντα δημιουργήσας δι' Υἱοῦ, συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἅγιος ἰσχυρός, δι' οὗ τὸν Πατέρα ἐγνώκαμεν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπεδήμησεν ἐν κόσμῳ, Ἅγιος ἀθάνατος, τὸ Παράκλητον Πνεῦμα, τὸ ἐκ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον, Τριὰς ἁγία, δόξα σοι.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Venez, tous les peuples, adorons en trois personnes l'unique Dieu: le Fils dans le Père avec le saint Esprit; car le Père engendre le Fils hors du temps, partageant même trône et même éternité, et l'Esprit saint est dans le Père, glorifié avec le Fils: une seule puissance, une seule divinité, un seul être devant qui nous tous, les fidèles, nous prosternons en disant: Saint Dieu qui as tout créé par le Fils avec le concours du saint Esprit, Saint fort par qui le Père nous fut révélé et par qui le Saint-Esprit en ce monde est venu; Saint immortel, Esprit consolateur qui procèdes du Père et reposes dans le Fils, Trinité sainte, gloire à toi.

Le doxastikon du Lucernaire des vêpres de la Pentecôte, chanté par Papàs Giorgio Caruso, le curé de la « paroisse grecque » de Mezzojuso (Eglise grecque-catholique italo-albanaise) le 31 mai 2020.

(Dans la liturgie byzantine la fête de la Pentecôte est la célébration de la Sainte Trinité, parce que c’est par la descente du Saint-Esprit sur les apôtres qu’est accomplie la révélation de la Trinité. C’est pourquoi l’icône russe de la Pentecôte est celle de la Trinité, dans sa seule représentation, ou plutôt évocation, possible : l’apparition des trois anges à Abraham.)

Ce matin à la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou:

Commentaires

 • Un grand merci de me soutenir !
  Je viens d’éditer un nouvel ouvrage, « Le monde a besoin d'un Sauveur (histoire du Salut) ». Il décrit la quête du mystique depuis l'époque sumérienne jusqu'à nos jours. Il est l'aboutissement de recherches historiques, archéologiques et sotériologiques, au travers des fondateurs ; c'est un livre documenté qui, par une analyse réaliste, propose une saine remise en question et d'aider le lecteur à comprendre le rôle que les « progressistes » jouent au sein de l'Humanité, et celui qu'il aura dans le proche avenir. Les sources d'informations se complètent les unes les autres, formant une mosaïque chargée de significations. Le moment est en effet venu pour nous de partager avec les intéressés les informations que la Providence a mises à notre disposition pour nous guider vers la partie visible de ce combat. Car ce combat multiséculaire des forces occultes contre l’humanité est entré dans sa phase ultime : Le Christ a dit « Ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais des hommes faits » (I Corinthiens 14 : 20). Hélas, l’ignorance et/ou l’immoralité dans lesquelles on nous maintient ouvrent la porte à la domination de ceux qui « savent », les Élohistes, ennemis de l’humanité souffrante. Nous devons être lucides et nous dépêtrer de la toile d’illusions dans laquelle nous sommes enfermés et les dénoncer publiquement. Thomas d’Aquin, père de l’Église a dit : « Lorsqu’il pourrait y avoir un danger pour la foi, les sujets seraient tenus à réprimander leurs prélats, même publiquement.»
  Le livre est en autoédition ; il compte 712 pages, 400 notes de bas de pages et plus de 500 belles illustrations couleur et noir et blanc viennent compléter les textes ; le tout dans un beau livre au format 22x16, au prix de 33.00 € l’exemplaire + 3.50 € de participation aux frais d’expédition .
  Pourquoi en autoédition ? Eh bien parce qu’après l’avoir présenté à divers éditeurs, bien qu'admiratifs, ils ont reconnu leur manque de courage de le publier, y compris mon éditeur habituel ! Mais aussi parce qu'avec les 500 illustrations couleur qu'il contient, il leur aurait coûté trop cher à imprimer. La décision de l’autoéditer s’est donc imposée à moi.
  Je m’adresse au lecteur qui est en recherche de réponses peu conventionnelles, à des questions peu conventionnelles.
  Thèmes de mon ouvrage :
  La question du mal
  Les responsables spirituels
  La transcendance religieuse
  L’Église aujourd’hui
  La prédestination

  Points forts de mon ouvrage :
  Une saine remise en question
  Un livre documenté
  Une analyse réaliste de la Christologie.

  L’ouvrage est appelé à devenir incontournable sur le sujet dans les années à venir. Il est en effet le fruit d’années d’une recherche scrupuleuse de sources inédites.
  Je vous remercie par avance de votre intérêt et compte sur vous tous pour relier l’information par tous moyens.
  Plus on partage, plus on possède !
  Si vous souhaitez recevoir le livre, veuillez en faire la demande par courriel à : gds50@protonmail.com

  Avec mes amitiés,

  GdS.
  Écrivain, Essayiste. Conférencier.
  Sotériologue, Analyste.

 • Ne le prenez pas mal, mais vous devriez retravailler votre quatrième de couverture :
  Le monde a besoin d'un Sauveur
  Déjà le titre est très moyen. Le monde a déjà eu un Sauveur. Titrez plutôt Le Sauveur a besoin d'un monde...
  Ensuite, vous présentez votre truc :
  "c'est un livre documenté qui, par une analyse réaliste, propose une saine remise en question et d'aider le lecteur à comprendre le rôle que les « progressistes » jouent au sein de l'Humanité, et celui qu'il aura dans le proche avenir."
  L'anacoluthe se discute ici. Elle a plutôt les allures d'une maladresse que d'une figure de style saint-simonienne. Les "progressistes" nous emmerdent depuis si longtemps que tout le monde s'en fout. Pour allécher le chaland, parlez plutôt des satanistes et faites des phrases courtes :
  C''est un livre savant (700 notes de bas de page). L'auteur nous livre une analyse pointue, documentée, réaliste, brillantissime de l'avenir d'une humanité que le nouvel ordre mondial, BigPharma, BlackRock, Klaus Schwab, Macron, Jean-Michel-Brigitte, et tant de possédés ont voués à Satan ! L'auteur s'appelle Gaétan, est-ce un prénom discutable ? Ne le discutons pas ! Son nom est Salvatore ! Le sauveur ! Ce génie, ce Proust, ce Molière, dans un style impeccable éblouissant, nous parle de notre salut !
  Un auteur nous est né. Gaëtan l'habite ! C'est mieux que Satan l'habite ! Alléluia !

Écrire un commentaire

Optionnel